Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy

Ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy…

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ĐBQH chuyên trách thuộc đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 827 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn, thôn, phố với tổng số 32.637 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh dự hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung cụ thể của các chương trình, khâu đột phá để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến tháng 9/2021 cả 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

Để nhanh chóng đưa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy gồm: Quyết định số 621-QĐ/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 623-QĐ/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 22-KH/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 696-QĐ/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 700-QĐ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 701-QĐ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 624-KL/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Quán triêt, triển khai Chương trình số 13 CTr/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Triển khai Quyết định số 715-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận số 610-KL/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được quán triệt tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Trong đó, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị…

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán ў bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở đảng bộ, các ban, sở, ngành mình phụ trách. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, các chi bộ, đảng bộ cấp dưới; các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đoàn viên, hội viên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến