Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, gồm 02 Dự thảo: Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày ban hành:
07/03/2024
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------Số 114-QĐ/TWHà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023 QUY ĐỊNHVỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ- Căn cứ Điều lệ Đảng;- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban ...
Ngày ban hành:
11/07/2023
Ngày hiệu lực:
11/07/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2022
Ngày hiệu lực:
18/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu