Danh sách 1 thủ tục hành chính
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh
STT Tên Mức độ
1 Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2