Danh sách 9 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội