Đồng chí HOÀNG BẠCH MAO

Phó Ty Công an Thanh Hoá

 

Đồng chí ĐỖ CÔNG LỘ

Phó Ty Công an Thanh Hoá

 

Đồng chí TRẦN TƠNG

Phó Ty Công an Thanh Hoá

 

Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1960 – 1961)

 

Đồng chí LÊ HỮU LIỆU
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1964 – 1970)

 

Đồng chí TRỊNH VINH
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1969 – 1972)?

 

Đồng chí LÊ ĐÌNH THINH
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1972 – 1981)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981 - 1991)

 

Đồng chí NGUYỄN XUÂN LÔ
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1973 – 1981)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981 – 1991)

 

Đồng chí MAI THẾ THIỆN
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1974 – 1981)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981- 1982)

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN BA
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1979 – 1981)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981 – 1991)

 

Đồng chí PHẠM NHƯ NHUẦN
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1979 – 1981)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981 – 1991)

 

Đồng chí BÙI ĐÌNH NGUYỆT
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1981 – 1991)

 

Đồng chí VŨ XUÂN THU
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1983 – 1986)

 

Đồng chí VŨ VĂN HOẰNG
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1986 – 1992)

 

Đồng chí LÊ TRỌNG GIÁC
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1987 – 2002)

 

Đồng chí PHAN TRUNG KIÊN
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1987)

 

Đồng chí LÊ TRỌNG CÁN
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1991 – 2006)

 

Đồng chí TỐNG XUÂN GIÁP
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2001 – 2014)

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN BÍNH
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2004 – 2018)

 

Đồng chí BÙI HỒNG KỲ
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2008 - 2015)

 

Đồng chí NGUYỄN XUÂN HÀ
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa
(8/2014-8/2018)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(8/2018 - 3/2019)

 

Đồng chí KHƯƠNG DUY OANH
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2010 – 3/2022 )

 

Đồng chí ĐÀO ĐỨC MINH
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2011 - 2020)

 

Đồng chí DƯƠNG VĂN TIẾN
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2014 - nay)

 

Đồng chí LÊ NHƯ LẬP
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(2015 - nay)

 

Đồng chí LÊ VĂN CỬU
Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa
(8/2014-8/2018)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(8/2018 - 2019)

 

Đồng chí TRỊNH VĂN PHÊ
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa
(8/2014-8/2018)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(8/2018 - 5/2020)

 

Đồng chí PHAN THỊ HƯỜNG
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa
(11/2015-8/2018)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(8/2018 - nay)

 

 

Đồng chí NGUYỄN QUANG HUY
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa
(8/2014-8/2018)

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
(8/2018 - 4/2020)
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(4/2020 - nay)

 

Đồng chí NGUYỄN HỮU MẠNH
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(3/2022 - 3/2024)

 

Đồng chí LÊ NGỌC ANH
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(5/2023 - nay)

 

Đồng chí PHÙNG XUÂN TIẾN
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(6/2023 - nay)