LỊCH TTKS VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TUẦN (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)