LỊCH TTKS VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TUẦN (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)