LỊCH TTKS VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TUẦN (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)