Thẩm quyền của Đảng ủy cơ sở trong kỷ luật đảng viên

Hỏi: UBKT Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kỷ luật đảng viên hay không?Trả lời: Tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 11, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển ...

Thẩm quyền của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong kỷ luật đảng viên

Hỏi: Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có thẩm quyền kỷ luật đảng viên hay không?Trả lời: Tại Điểm 1.1, Điều 11 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ ...

Báo cáo của Chi bộ sau khi quyết định kỷ luật Đảng viên vi phạm

Hỏi: Đồng chí B là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên quản lý đồng chí B. Việc không báo cáo lên tổ chức ...

Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

Hỏi: Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?Trả lời: Tại Điều 7, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên ...

Tính số phiếu biểu quyết bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên có hành vi vi phạm, theo quy định phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên, tại hội nghị của chi bộ, kết quả: 2/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật là cảnh cáo, chỉ có 1/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ. Trường hợp này ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬTCỦA ĐẢNG

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thay thế Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016. Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa trân trọng giới thiệu một số điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu