Tính số phiếu biểu quyết bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên có hành vi vi phạm, theo quy định phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên, tại hội nghị của chi bộ, kết quả: 2/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật là cảnh cáo, chỉ có 1/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ. Trường hợp này Chi bộ phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Điểm 3.3, Điều 15, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:“Trường hợp khai trừ đảng viên phải được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó nhất trí đề nghị và được sự nhất trí của trên một nửa số thành viên tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định”.

Căn cứ quy định trên, đảng viên A vi phạm tương ứng với hình thức kỷ luật khai trừ. Tại hội nghị xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đảng viên A, số phiếu biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ chỉ đạt 1/3 số phiếu. Theo quy định nêu trên, chi bộ chuyển hồ sơ kỷ luật đảng viên đến tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tác giả: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Thăm dò ý kiến