Nhớ lời Di chúc, noi gương Bác

Đọc lại Di chúc, nhớ những lời Người căn dặn và noi theo gương trong sáng của Người, chúng ta cảm nhận thêm những điều tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Có thể đánh giá một trong những cống hiến lớn nhất cho cách mạng, cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã dày công rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nêu tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của mình cho toàn xã hội. Người thường nói (đại ý): Làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cách mạng to lớn, vẻ vang cho nên người cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo được nhân dân xóa bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phong kiến để xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa thì phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang. Người căn dặn: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”. (1)

 
Nhớ lời Di chúc, noi gương Bác
Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Di chúc bất hủ trong bốn năm. Nhiều lần Người bổ sung, sửa chữa để hoàn thiện lần cuối ngày 10-5-1969. Người đã suy nghĩ trăn trở nhiều về công cuộc tái thiết đất nước và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Với tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, Người đã cho chúng ta những định hướng viễn kiến. Trong những điều trù liệu trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bản Di chúc lịch sử: “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi” (Di chúc) (2)

Nguyên nhân sâu xa của những thắng lợi của Đảng là quá khứ vẻ vang, là truyền thống quý báu mà Đảng ta rất trân trọng tự hào. Để tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, điều cần thiết là phải biết phát huy những gì tốt đẹp của truyền thống quý báu, của quá khứ vẻ vang đó. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”. Cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng được Người chỉ rõ là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” và điều cốt yếu khi thật thà tự phê bình và phê bình là “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” (Di chúc).

Tiêu chí đầu tiên và thiết thực để đánh giá đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Bởi vì nếu cán bộ, đảng viên nói trái, làm trái nghị quyết của Đảng, vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước thì nghị quyết, chính sách có đúng, có hay đến mấy cũng khó được quần chúng, nhân dân ủng hộ và thực hiện đầy đủ. Mọi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, thực hiện liêm, chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách triệt để, dựa vào quần chúng, nhân dân để chống lãng phí, tham ô, quan liêu.

Những lời nhắn nhủ tâm huyết trong bài viết cuối cùng của Người đặc biệt sâu sắc về công tác xây dựng Đảng và đạo đức cách mạng. Người đã tóm lược yêu cầu quan trọng phải nâng cao năng lực, trình độ trí tuệ và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới trong những dòng ngắn gọn. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch,phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (Di chúc). (3)

Những lời dặn dò cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang ý nghĩa định hướng, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng Đảng ta vững mạnh hôm nay, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như nguyện ước của Người. Nhớ những lời căn dặn cuối cùng của Người cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, chúng ta tiếp tục thực hiện một cách thiết thực nhất những luận điểm về xây dựng Đảng mà Người đã căn dặn chúng ta trong Di chúc bằng cách đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả những Nghị quyết về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. Thực hiện tốt những điều Người căn dặn, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những nguy cơ, thách thức đang đặt ra như một công việc cấp bách của Đảng hiện nay./.

Tác giả: Theo QĐND
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu