Bộ Nội vụ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy

Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gương mẫu trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo nội dung Công văn số 775/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ, sử dụng chữ ký số, phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo quy định; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

Trung tâm Thông tin thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành; đảm bảo khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (máy chủ, bảo mật, đường truyền), có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.

Đối với Văn phòng Bộ, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện tốt việc tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục gửi kèm Công văn số 775/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện các quy định tại Quyết định số 1095/QĐ-BNVcủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy trình xử lý văn bản đến và Quy trình tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ đối chiếu với danh mục nêu trên để kiểm soát, phát hành văn bản đi, đến theo quy định.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/quang-ninh-ban-hanh-quy-trinh-don-tau-bien-quoc-te-giua-diem-nong-covid-19-1522727.tpo
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu