Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

   Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 15/6/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 417 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).

   1. Tuyến Quốc lộ 1: 72 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-587.46

1/6/2024 9:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-898.72

1/6/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-176.23

1/6/2024 9:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36C-431.21

1/6/2024 9:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36A-748.98

1/6/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36C-446.55

1/6/2024 9:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36D-017.88

1/6/2024 9:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-778.75

1/6/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-619.84

1/6/2024 10:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36A-085.94

1/6/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36C-385.12

1/6/2024 10:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36A-125.16

1/6/2024 11:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36K-070.23

1/6/2024 11:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-226.19

1/6/2024 15:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

25A-055.32

1/6/2024 15:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36A-696.69

2/6/2024 8:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-585.38

2/6/2024 8:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-308.37

2/6/2024 8:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

29A-237.93

2/6/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-693.10

2/6/2024 9:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

89A-429.32

2/6/2024 9:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-271.28

2/6/2024 9:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

36A-861.48

2/6/2024 10:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36C-231.59

2/6/2024 10:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

36K-071.15

2/6/2024 10:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36A-622.03

2/6/2024 10:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

18A-022.79

2/6/2024 10:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

36C-449.32

3/6/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36C-309.51

3/6/2024 15:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36B-030.03

3/6/2024 15:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36K-018.65

3/6/2024 16:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36H-061.36

3/6/2024 16:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

36B-006.68

3/6/2024 16:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

36A-383.92

4/6/2024 14:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-708.45

4/6/2024 15:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

36A-985.82

4/6/2024 15:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

36D-012.61

5/6/2024 8:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

36A-452.25

5/6/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-847.72

5/6/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

40

37R-043.10

5/6/2024 9:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36A-535.25

5/6/2024 10:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

30F-399.39

5/6/2024 10:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

30E-196.32

5/6/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36A-580.35

5/6/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36K-017.06

5/6/2024 11:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36K-085.65

5/6/2024 11:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-788.64

5/6/2024 11:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36A-823.61

5/6/2024 12:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36K-078.49

5/6/2024 12:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

29A-868.21

7/6/2024 8:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

36A-644.98

7/6/2024 9:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

29H-491.12

7/6/2024 10:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

36A-844.12

7/6/2024 10:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

29H-252.22

7/6/2024 11:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

36A-792.65

7/6/2024 11:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36A-772.91

7/6/2024 12:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-230.91

7/6/2024 12:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

58

36A-889.85

7/6/2024 14:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

29B-184.62

7/6/2024 14:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

36A-183.37

7/6/2024 14:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

36A-536.98

7/6/2024 15:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36A-485.91

7/6/2024 15:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63

36A-705.94

7/6/2024 15:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64

36A-469.66

7/6/2024 15:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

36H-057.51

7/6/2024 15:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66

99A-407.34

7/6/2024 15:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

36C-474.84

7/6/2024 16:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68

29A-861.46

8/6/2024 8:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69

36C-221.99

8/6/2024 15:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70

36A-616.17

8/6/2024 15:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

36A-223.56

9/6/2024 9:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

36A-494.48

9/6/2024 9:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  

    2. Tuyến Quốc lộ 10: 48 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-372.70

1/6/2024 9:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

18A-236.00

1/6/2024 9:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-787.39

1/6/2024 10:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

30A-158.37

1/6/2024 10:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-000.57

1/6/2024 10:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-757.99

1/6/2024 10:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

35A-150.92

3/6/2024 9:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-902.43

3/6/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36C-473.94

3/6/2024 9:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36A-349.98

3/6/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

89C-091.38

3/6/2024 10:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36A-416.83

3/6/2024 10:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-900.48

3/6/2024 10:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

30K-913.83

3/6/2024 11:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

29K-036.66

3/6/2024 11:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36A-444.02

3/6/2024 11:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

35A-213.20

3/6/2024 11:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-670.29

3/6/2024 11:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36K-016.50

3/6/2024 11:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

18C-107.37

4/6/2024 9:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

35A-301.80

4/6/2024 9:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22

36K-139.62

4/6/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36C-321.56

5/6/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36A-863.60

5/6/2024 13:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

36B-026.13

5/6/2024 13:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

36A-183.31

5/6/2024 13:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

35C-108.93

5/6/2024 13:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

35A-341.09

5/6/2024 13:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36C-274.67

5/6/2024 13:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

35C-096.50

10/6/2024 9:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36A-231.46

10/6/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36C-417.29

10/6/2024 10:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

36G-000.41

11/6/2024 8:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

30E-147.14

11/6/2024 8:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-930.71

11/6/2024 9:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36C-240.41

11/6/2024 9:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

36A-420.65

11/6/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

36A-802.11

11/6/2024 10:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

36C-309.23

11/6/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

40

36A-857.32

11/6/2024 10:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

29H-082.66

11/6/2024 10:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36A-874.78

11/6/2024 10:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36C-184.90

12/6/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36K-066.67

12/6/2024 8:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

36K-016.47

12/6/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46

35A-135.17

12/6/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-333.85

12/6/2024 10:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36A-962.63

12/6/2024 10:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

     

    3. Quốc lộ 47: 89 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

34LD-00316

4/6/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-988.37

4/6/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-480.40

4/6/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36C-343.41

4/6/2024 10:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-617.15

4/6/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

30E-334.92

4/6/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-274.34

4/6/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

17A-433.46

4/6/2024 11:03

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

9

36A-392.31

4/6/2024 11:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36H-057.74

4/6/2024 11:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-355.58

4/6/2024 14:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-855.19

4/6/2024 14:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36C-438.94

4/6/2024 15:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-944.13

4/6/2024 15:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36A-665.86

4/6/2024 15:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36A-644.71

4/6/2024 15:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-665.86

4/6/2024 15:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36C-260.04

4/6/2024 16:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36C-464.25

4/6/2024 16:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-609.31

4/6/2024 16:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36A-307.55

5/6/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36C-298.60

5/6/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

99C-220.61

5/6/2024 11:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36C-268.53

5/6/2024 11:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-620.41

5/6/2024 11:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36A-931.79

5/6/2024 11:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

15A-496.97

5/6/2024 11:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

36A-511.25

5/6/2024 11:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36C-437.34

5/6/2024 11:38

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30

36A-495.33

5/6/2024 11:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

51A-261.55

5/6/2024 11:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36A-839.53

5/6/2024 14:32

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

33

36A-892.70

5/6/2024 14:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-644.28

5/6/2024 14:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-405.28

5/6/2024 15:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-184.04

5/6/2024 15:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

35A-349.63

5/6/2024 15:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36K-043.41

5/6/2024 15:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

36A-920.41

5/6/2024 15:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36K-056.30

5/6/2024 16:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36A-861.45

10/6/2024 10:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36A-475.14

11/6/2024 8:00

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

43

15K-162.01

11/6/2024 10:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

61A-308.33

11/6/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

36A-346.49

11/6/2024 10:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

29C-253.80

11/6/2024 10:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

15C-371.40

11/6/2024 10:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36A-216.29

11/6/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

30E-925.08

11/6/2024 10:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50

36A-954.95

11/6/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

36A-900.61

11/6/2024 11:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36A-831.04

11/6/2024 11:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36K-048.28

11/6/2024 11:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54

36A-445.45

12/6/2024 8:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

36A-476.82

12/6/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

30E-340.12

12/6/2024 9:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

35A-312.33

12/6/2024 9:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-353.89

12/6/2024 9:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59

36A-463.31

12/6/2024 9:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

30E-019.84

12/6/2024 9:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

36A-332.67

12/6/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

36A-475.25

12/6/2024 10:23

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

63

36A-128.52

12/6/2024 10:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

36A-128.04

12/6/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

36A-861.45

12/6/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66

36A-908.77

12/6/2024 10:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67

36A-629.13

13/6/2024 9:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68

36A-925.19

13/6/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69

90LD-005.33

13/6/2024 10:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70

36A-483.13

13/6/2024 10:08

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

71

36C-366.07

13/6/2024 10:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

72

36C-123.06

13/6/2024 10:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

15F-010.29

13/6/2024 10:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74

36C-226.97

13/6/2024 10:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36M-6039

13/6/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76

36E-008.52

13/6/2024 10:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77

30F-056.71

13/6/2024 11:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

78

35A-381.42

13/6/2024 11:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79

36A-904.92

13/6/2024 11:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

80

61C-396.60

13/6/2024 14:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

36A-006.93

13/6/2024 14:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82

36A-334.44

13/6/2024 15:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83

36C-449.01

13/6/2024 15:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

84

89C-233.99

13/6/2024 15:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85

36A-275.76

13/6/2024 15:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36A-979.46

13/6/2024 15:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87

36A-553.59

13/6/2024 15:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88

29K-021.60

13/6/2024 15:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89

36A-338.74

13/6/2024 16:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

    4. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 141 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-920.13

4/6/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

29A-518.38

4/6/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-664.76

4/6/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36A-945.67

4/6/2024 10:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

19C-022.88

4/6/2024 10:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36C-390.09

4/6/2024 10:45

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

7

28H-001.28

4/6/2024 10:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-879.57

4/6/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

37C-408.85

4/6/2024 10:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

37A-558.58

4/6/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-029.16

4/6/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-610.39

4/6/2024 10:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36M-2727

4/6/2024 10:59

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

14

36A-932.57

4/6/2024 11:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

30F-448.68

4/6/2024 11:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36E-009.17

4/6/2024 14:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-880.04

4/6/2024 14:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-940.34

4/6/2024 15:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36A-837.76

4/6/2024 15:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36K-080.14

4/6/2024 15:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36K-002.04

4/6/2024 15:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22

36K-007.32

4/6/2024 15:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-556.43

4/6/2024 15:35

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

24

36C-288.98

4/6/2024 15:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-118.58

4/6/2024 15:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36A-165.57

4/6/2024 15:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

26C-125.96

4/6/2024 15:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

30F-598.83

5/6/2024 8:42

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29

36A-152.65

5/6/2024 8:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36H-049.43

5/6/2024 9:07

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

31

36C-386.33

5/6/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36C-337.02

5/6/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

36A-095.41

5/6/2024 9:28

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

34

36A-694.40

5/6/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36H-048.55

5/6/2024 9:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-912.35

5/6/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

36A-729.92

5/6/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36E-009.95

5/6/2024 9:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

60A-402.28

5/6/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

36C-480.47

5/6/2024 9:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36A-924.63

5/6/2024 9:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

22A-127.42

5/6/2024 9:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

51D-535.22

5/6/2024 9:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

36A-769.47

5/6/2024 9:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36K-069.34

5/6/2024 15:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36A-937.01

5/6/2024 15:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36K-00.143

5/6/2024 15:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36A-111.99

5/6/2024 15:38

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

49

36A-835.86

5/6/2024 15:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

36A-652.56

5/6/2024 15:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

36A-330.84

5/6/2024 15:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36A-958.57

5/6/2024 15:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36C-446.76

5/6/2024 16:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54

36A-014.25

5/6/2024 16:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

29H-411.00

5/6/2024 16:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

36A-685.06

5/6/2024 16:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

37K-025.72

5/6/2024 16:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-562.22

6/6/2024 16:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

36A-337.04

6/6/2024 16:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

30F-718.56

6/6/2024 16:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

29D-113.92

6/6/2024 16:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

60A-402.28

6/6/2024 16:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

36A-087.97

6/6/2024 16:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

36A-440.88

6/6/2024 16:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

36A-059.60

6/6/2024 16:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

29A-281.64

6/6/2024 16:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67

36A-864.09

6/6/2024 16:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68

30A-427.06

6/6/2024 16:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69

36K-021.52

6/6/2024 16:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70

36K-013.16

6/6/2024 16:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

36A-766.81

6/6/2024 16:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

36A-945.67

6/6/2024 16:26

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

73

36A-006.11

6/6/2024 16:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74

37H-9369

11/6/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36A-373.49

11/6/2024 8:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76

38C-166.07

11/6/2024 9:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77

36A-200.65

11/6/2024 9:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78

61A-620.57

11/6/2024 9:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79

36A-710.60

11/6/2024 9:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80

36A-580.22

11/6/2024 9:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

36A-155.71

11/6/2024 9:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82

36C-353.03

11/6/2024 9:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83

30E-520.85

11/6/2024 9:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84

36A-176.79

11/6/2024 9:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85

36C-072.16

11/6/2024 9:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36A-591.33

11/6/2024 9:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87

61K-258.83

11/6/2024 14:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88

36A-382.99

11/6/2024 14:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89

36A-934.89

11/6/2024 14:47

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

90

36A-676.12

11/6/2024 14:52

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

91

36A-597.17

11/6/2024 15:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92

36A-234.94

11/6/2024 15:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93

36K-031.01

11/6/2024 15:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

94

36A-824.79

11/6/2024 15:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95

36A-695.58

11/6/2024 15:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

96

36A-832.52

11/6/2024 15:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

97

36A-809.13

11/6/2024 15:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98

36K-050.34

11/6/2024 15:21

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

99

36A-730.29

11/6/2024 15:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

100

37C-496.67

11/6/2024 15:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101

36H-031.41

11/6/2024 15:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102

99C-256.38

12/6/2024 8:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103

99A-462.21

12/6/2024 8:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

104

36A-103.57

12/6/2024 8:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105

36A-107.14

12/6/2024 9:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106

36A-783.03

12/6/2024 9:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107

29H-878.30

12/6/2024 9:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

108

36H-012.47

12/6/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

109

36A-972.08

12/6/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

110

36A-845.44

12/6/2024 9:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111

36C-307.81

12/6/2024 9:49

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

112

36A-531.81

12/6/2024 9:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

36A-700.28

12/6/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114

36C-297.70

12/6/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

115

36C-180.94

13/6/2024 8:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

116

29A-460.21

13/6/2024 8:29

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

117

36A-128.66

13/6/2024 8:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

118

36A-680.51

13/6/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119

72C-182.14

13/6/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120

36A-869.67

13/6/2024 8:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

121

30V-1071

13/6/2024 8:42

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

122

36A-529.45

13/6/2024 8:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123

36A-175.09

13/6/2024 8:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124

36A-322.64

13/6/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

125

36C-195.42

13/6/2024 9:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

126

50H-202.82

13/6/2024 9:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

127

36K-058.12

13/6/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

128

36A-813.02

13/6/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

129

36A-637.12

13/6/2024 9:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

130

36A-646.75

13/6/2024 14:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131

36A-570.64

13/6/2024 15:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

132

36C-472.30

13/6/2024 15:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

133

36H-054.81

13/6/2024 15:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

134

36A-586.06

13/6/2024 15:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

135

36A-730.29

13/6/2024 15:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

136

36A-794.04

13/6/2024 15:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

137

99A-573.78

13/6/2024 15:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

138

36A-634.67

13/6/2024 15:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

139

36A-788.74

13/6/2024 15:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

140

36D-018.58

13/6/2024 15:25

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

141

30H-163.76

13/6/2024 15:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

    

    5. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 67 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36B7-120.40

1/6/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

37C-426.55

1/6/2024 10:02

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

3

28A-106.49

1/6/2024 10:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36R-037.74

1/6/2024 10:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

35B2-687.25

2/6/2024 8:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36L1-128.72

2/6/2024 8:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

29E-073.66

2/6/2024 9:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36B7-60780

3/6/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36H7-113.10

3/6/2024 8:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

88K1-334.52

3/6/2024 9:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36H-017.14

3/6/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36K5-381.94

3/6/2024 9:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36M8-0703

3/6/2024 9:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-717.38

3/6/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36D1-781.66

3/6/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

76G1-514.53

3/6/2024 9:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

36A-902.96

3/6/2024 9:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

30G-799.04

3/6/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36K5-386.32

3/6/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-337.47

3/6/2024 10:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36D1-763.34

3/6/2024 10:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36K5-373.69

3/6/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36H1-112.31

3/6/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36L1-051.82

3/6/2024 10:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-939.54

3/6/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

30H-760.57

3/6/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

35C-112.48

3/6/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

28

28N1-521.42

3/6/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36B3-312.14

3/6/2024 11:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36D1-601.93

5/6/2024 9:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36K-067.45

5/6/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36D1-792.71

8/6/2024 7:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

29H-601.67

8/6/2024 7:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

28A-221.04

8/6/2024 7:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

30E-895.01

8/6/2024 8:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

60B4-589.63

8/6/2024 8:03

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

37

29A1-384.64

8/6/2024 8:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

99L5-8071

8/6/2024 8:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-485.45

8/6/2024 8:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36D1-722.54

8/6/2024 8:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36A-714.30

8/6/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

28D-003.59

8/6/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

29A1-162.61

8/6/2024 9:05

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

44

29Y-9270

8/6/2024 9:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

36L1-274.84

8/6/2024 9:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46

37H-038.71

8/6/2024 9:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36H1-130.51

8/6/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

30K-433.84

8/6/2024 9:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49

36D1-662.33

8/6/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50

29V1-604.00

8/6/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

51

37A-287.99

11/6/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36C-404.19

11/6/2024 10:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

98H-1106

11/6/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

36C-241.99

11/6/2024 11:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

30U-8201

11/6/2024 11:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36A-945.77

11/6/2024 12:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-581.67

12/6/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

35A-337.56

12/6/2024 9:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59

28A-185.50

12/6/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

37A-079.89

13/6/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

36P3-5811

13/6/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36R5-4384

13/6/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

30L-100.32

14/6/2024 8:22

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

64

17B-008.19

14/6/2024 8:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65

36D1-755.66

14/6/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

36K-103.63

14/6/2024 9:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

28N1-496.13

15/6/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn không trực tiếp đến được, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết.

   Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông./.

Tác giả: Phòng Cảnh sát giao thông
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu