Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá XIII

Sáng 15/9/2022, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khoá XIII cho đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và trực tiếp quán triệt quán triệt nội dung Nghị quyết...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy việc học tập, quán triệt Nghị quyết cần phải được triển khai nghiêm túc và đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ Công an tỉnh về triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII, gồm: Kế hoạch của Đảng uỷ Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh truyền đạt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, sau Hội nghị này cấp ủy Đảng các đơn vị cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến rộng rãi những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết Trung ương 5, Khoá XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của các Nghị quyết cũng như các Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm trong toàn lực lượng.

Các đơn vị chức năng cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, hoàn thiện nội dung các Đề án thành phần bảo đảm tính liên thông và tiến độ đề ra. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng ủy Công an cấp huyện./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu