Ra mắt mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa" tại Giáo xứ Tam Linh

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 24/5, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa" tại Giáo xứ Tam Linh…

Giáo xứ Tam Linh gồm 3 giáo họ với gần 500 giáo dân, chiếm 11,6% dân số toàn xã. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã nói chung, trong vùng đồng bào theo đạo Công giáo nói riêng đã được duy trì và hoạt động có hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào Công giáo theo phương châm "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đồng tình, ủng hộ, sự phối hợp chặt chẽ của các chức sắc, chức việc, giáo dân trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, Công an xã Nga Thắng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo ANTT xã xây dựng và ra mắt mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa".

Mục đích của việc thành lập mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn nói chung và Giáo xứ Tam Linh nói riêng. Thông qua hoạt động của mô hình để tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân sống “tốt đời”, “đẹp đạo”, sống phúc âm trong lòng dân tộc, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; nâng cao ý thức "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" trong Giáo xứ Tam Linh. 

Lễ ra mắt và ký kết mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa". 
 

Mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa" hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, phát huy tính dân chủ, tích cực tham gia của các chức sắc, chức việc và đông bào giáo dân; các hoạt động của mô hình phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và giáo xứ.

Để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban chỉ đạo ANTT xã Nga Thắng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; hướng dẫn Giáo xứ Tam Linh thành lập Ban thực hiện mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa" do Cha quản xứ làm Trưởng ban và ban hành quy chế để hoạt động. Thống nhất tiêu chí xây dựng "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa"  với các nội dung:100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đoàn kết lương giáo, "Sống tốt đời, đẹp đạo"; gia đình hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa"; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của Giáo hội. Tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư "An toàn về ANTT". Phấn đấu giảm và không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; nội bộ đoàn kết thống nhất. Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" và đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"…

Tại buổi Lễ ra mắt, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và đại diện Giáo xứ đã đăng kí thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa". 

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu