Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của BCH Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII)

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII)...

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 652 điểm cầu, từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, thôn, phố với tổng số 35.965 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai các quy định của BCH Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII và các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy gồm: Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới châm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Triển khai Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII); Quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu tại hội nghị và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 7 vấn đề để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao gồm: Thứ nhất, về nhận thức, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây là hai quy định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; là cơ sở để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu và nắm chắc tình hình thực tiễn ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương và của tỉnh thực hiện ở địa phương, đơn vị. Trong đó xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị.

Thứ tư, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Thứ năm, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Thứ sáu, việc thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đồng bộ, thống nhất với thực hiện Điều lệ Đảng, với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đặc biệt là việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 thành công, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất.

Thứ bảy, Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng cần khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách nghiêm túc. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch hành động một cách cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021), thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thanh Hóa những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tin tưởng rằng trên bất cứ cương vị công tác nào, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng đều tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; gương mẫu, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm và danh dự cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu