Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 798 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với hơn 30.000 đại biểu tham dự.Tại điểm đầu cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ĐBQH chuyên trách thuộc đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí cấp ủy lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thường trực Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các văn bản gồm: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 13 KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện cac Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào 5 vấn đề đó là: Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần nắm thật vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản được truyền đạt, đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21 và Kết luận số 14 để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn bộ tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả kiên quyết khắc phục tình trạng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, sơ lược, đối phó.

Toàn cảnh điểm cầu Công an tỉnh

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn bộ tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng, những cái kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết khác. Trước mắt, phải gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu; phải kiểm soát an toàn, sống thích ứng linh hoạt với dịch COVID -19… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Để các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Điều quan trọng là việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, đây chính là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, cần được các cấp, các ngành xác định rõ và quyết tâm trongviệc đưa các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy vào thực tiễn cuộc sống.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến