Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Về Quy hoạch cấp nước PCCC: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí,...) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp. 

2. Về thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC: 

2.1. Giao các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp, trong đó bao gồm thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng (theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC), điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối,... được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD (Mục 5. Cấp nước chữa cháy), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD (Mục 2.5. Mạng lưới cấp nước),... Và áp dụng các phiên bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi. 

2.2. Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. 

2.3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn ra soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng, trụ lấy nước PCCC, không có hệ thống cấp nước tập trung; thiết kế, lắp đặt họng, trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng, trụ nước chữa cháy nổi. 

2.4. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện hợp đồng cấp nước đối với các dự án, công trình phải thể hiện rõ lưu lượng, áp lực cấp nước được duy trì tại điểm đấu nối đảm bảo phục vụ công tác cấp nước chữa cháy. 

3. Về đầu tư, quản lý, duy tu, bảo vệ công trình, thiết bị cấp nước PCCC:

3.1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND cấp huyện và các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước, thoát nước khẩn trương triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng, trụ lấy nước; lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt là các cụm công nghiệp nhỏ lẻ, làng nghề hoặc khu dân cư cũ. Trên cơ sở đó lập phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC (họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi, bể nước dự phòng,...); báo cáo kết quả thực hiện trong Quý IV năm 2023. 

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn theo kế hoạch để xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các dự án, công trình cấp nước PCCC theo quy định. 

3.3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy theo quy định; tăng cường quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn các đơn vị có liên quan, tổ chức rà soát, thi công bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy đối với các khu công nghiệp hiện hữu đã đưa vào hoạt động nhưng chưa đảm bảo các yêu cầu về cấp nước chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Trên cơ sở phương án, kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước PCCC theo nhiệm vụ giao tại điểm 3.1 do Công an tỉnh chủ trì thực hiện: Giao Sở Giao thông vận tải tham mưu việc lắp đặt, quản lý và bảo trì các biển báo tại các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy đối với các luồng, tuyến do mình quản lý, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện (nếu có); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc lắp đặt, quản lý và bảo trì các biển báo tại các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy đối với các luồng, tuyến do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan quản lý. 

4. Về công tác truyền thông về cấp nước PCCC: 

4.1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về cấp nước PCCC, tầm quan trọng của việc cấp nước PCCC; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc cấp nước PCCC trong phạm vi quản lý. Tuyên truyền xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC. 

4.2. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự, tin, bài để tuyên truyền, phản ánh về công tác phòng chảy, chữa cháy. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên đến quan cấp nước phòng cháy, chữa cháy, các đơn vị tổng hợp gửi về Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Tác giả: Cao Hường
Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu