Bảng báo cáo kết quả kèm theo kế hoạch số 397/KH-CAT-PC07, ngày 15/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-CAT-PC07, ngày 15/12/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phụ lục: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(ban hành kèm theo Kế hoạch số …../KH- CAT- PC07 ngày … tháng… năm... của Giám đốc Công an tỉnh)

 

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

CÔNG AN HUYỆN/TP/TX.........

Số:               /………

 

V/v báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH cơ sở sản xuất, kho hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

……., ngày…….tháng ……. năm 2020

 

Kính gửi: Phòng PC07

            Căn cứ ..………………………………………………………………

            I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

          1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch:

Việc ban hành kế hoạch, tổ chức kiểm tra của Công an các đơn vị trực thuộc; phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra …

2. Kết quả công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH

          2.1. Kết quả số liệu kiểm tra chung về hạ tầng đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp (theo Bảng 1).

          2.2. Kết quả số liệu kiểm tra chung đối với cơ sở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp (theo bảng 2)

2.2.1. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động trước Luật PCCC và đã nghiệm thu về PCCC (theo Bảng 2.1).

2.2.2. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động trước Luật PCCC và chưa nghiệm thu về PCCC hoặc không thuộc diện TD, NT về PCCC (theo Bảng 2.2).

2.2.3. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động sau Luật PCCC và đã nghiệm thu về PCCC (theo Bảng 2.3).

2.2.4. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động sau Luật PCCC và chưa nghiệm thu về PCCC hoặc không thuộc diện TD, NT về PCCC (theo Bảng 2.4).

 2.3. Kết quả số liệu kiểm tra chung đối với cơ sở, kho hàng hóa trong khu dân cư (theo bảng 3)

2.3.1. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động trước Luật PCCC và đã nghiệm thu về PCCC (theo Bảng 3.1).

2.3.2. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động trước Luật PCCC và chưa nghiệm thu về PCCC hoặc không thuộc diện TD, NT về PCCC (theo Bảng 3.2).

2.3.3. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động sau Luật PCCC và đã nghiệm thu về PCCC (theo Bảng 3.3).

2.3.4. Phân tích số liệu tổng hợp, số liệu đối với cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoạt động sau Luật PCCC và chưa nghiệm thu về PCCC hoặc không thuộc diện TD, NT về PCCC (theo Bảng 3.4).

3. Công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH

- Việc phân cấp quản lý giữa PC07 và Công an cấp huyện; phân công cán bộ thực hiện công tác quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở nói chung và đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa nói tiêng; đánh giá tồn tại, hạn chế.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và lập hồ sơ nghiệp vụ về PCCC và CNCH; kết quả phối hợp giữa PC07 và Công an các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ, quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở; đánh giá tồn tại, hạn chế.

II. Nguyên nhân

1. Nguyên nhân khách quan (đánh giá cụ thể việc tác động của chính sách pháp luật, thực tiễn tại địa phương…);

2. Nguyên nhân chủ quan (đánh giá cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

III. Biện pháp, kiến nghị, đề xuất

1. Biện pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của địa phương (Cơ quan Công an, chính quyền địa phương…); việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở.

2. Kiến nghị, đề xuất (nêu rõ các biện pháp tăng cường về PCCC)

……………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

- Như trên;

- .......................

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phòng PC07 gửi kèm bảng thống kê báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 397/KH-CAT-PC07 tại tập tài liệu đính kèm!

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu