Từ ngày 1-7, những ai phải đi đổi thẻ căn cước?

Luật Căn cước mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Tại Điều 24 của luật này quy định các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước như sau:

 

Tại Điều 24, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước:

1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

2. Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

3. Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

4. Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

5. Xác lập lại số định danh cá nhân.

6. Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

7. Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2024, công dân dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu cũng được cấp thẻ căn cước.

Thời hạn để cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được quy định trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này.

Tác giả: THANH VY
Nguồn: https://tuoitre.vn/video/tu-ngay-1-7-nhung-ai-phai-di-doi-the-can-cuoc-157742.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu