Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương

Ngày 12/6/2023, Tổ công tác Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”(gọi tắt là Đề án 06) tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 156/KH-TCTTKĐA06 về kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh  năm 2023 và thành lập 05 Đoàn kiểm tra để kiểm tra tại các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó Công an tỉnh được giao là Trưởng đoàn kiểm tra số 01, thành viên tham gia đoàn kiểm tra gồm các đơn vị: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch 156, từ ngày 7/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hành Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy; Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc và một số đơn vị cấp xã trọng điểm. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, thực hiện đúng quy trình quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu thực tế. Đồng thời, công tác kiểm tra cũng bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Đồng chí Đại tá Phùng Xuân Tiến- Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án 06

 

Tại chương trình làm việc với các đơn vị, đồng chí Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh là để đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án có hiệu quả, đúng tiến độ; đồng thời kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại đối với các đơn vị, địa phương và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các đơn vị xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những yêu cầu công tác cần khẩn trương thực hiện. Đặc biệt lưu ý 18 nhiệm vụ địa phương chủ trì triển khai trong năm 2023 được quy định tại Công văn số 209/CV-TCTTKĐA ngày 10/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP, 08 nhiệm vụ địa phương được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023 và 14 nhiệm vụ bổ sung địa phương phải thực hiện trong năm 2023theo Công văn  số 4022 /TCTTKĐA  ngày 12/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP.Trong đó lưu ý các nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành,các nhiệm vụ sắp đến thời hạn phải hoàn thành và những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên.Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị cần nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính và thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại Sở Tài chính

Kết thúc Kế hoạch kiểm tra, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) sẽ tập hợp kết quả kiểm tra tại các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả kiểm tra; chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức thực hiện, phối hợp đồng bộ với các đơn vị liên quan để kịp thời hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của Đề án 06 đúng tiến độ; đồng thời tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó có hình thức phê bình xử lý theo quy định đối với tập thể cá nhân có sai sót, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu