Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 15 ngày 29/5/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Việc thực hiện Đề án 06 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được tăng cường, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06 vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Một số nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh tiến độ thực hiện còn chậm, có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Đề án 06,  gắn với thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là:

(1) Tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 9/2023.

(2) Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

(3) Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, tồn đọng; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành trong tháng 6/2023; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động.

(4) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước công dân và định danh điện tử, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

(5) Đẩy mạnh cấp phát, thanh toán trực tuyến; thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng từ ngân sách nhà nước, thanh toán viện phí, thu học phí bằng hình thức không dùng tiền mặt.

(6) Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID cho người dân để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công. 

3. Lực lượng công an tập trung thu nhận, đề nghị cấp đủ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho công dân; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục để công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh diện tử thông qua ứng dụng VNeID; phối hợp rà soát, cập nhật, làm sạch các dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn "đúng, đủ, sạch, sống" theo quy định. 

4. Các sở ban ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các thủ tục hành chính, dịch vụ công phù hợp với các yêu cầu của Đề án 06.  Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, đường truyền kết nối đồng bộ, hiện đại, thông suốt, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06 và thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội.

Nguồn: Đài PTTH Thanh Hoá
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu