Lịch TTKS đường Hồ Chí Minh (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)

Kế hoạch TTKS đường Hồ Chí Minh 

(từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)

Kế hoạch TTKS đường Hồ Chí Minh 

(từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)

Tác giả: Thanh Quyết
Nguồn: Đội đường Hồ Chí Minh - PC08
Thăm dò ý kiến