Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 939 phát sóng ngày 17/03/2021