Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thay thế Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016

Ngày ban hành:
28/07/2021
Ngày hiệu lực:
28/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Ngày ban hành:
18/12/2018
Ngày hiệu lực:
18/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến