Danh sách 163 thủ tục hành chính
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
STT Tên Mức độ
1 Trình báo mất thẻ ABTC tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 Trình báo mất giấy thông hành Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 Cấp giấy thông hành biên giới Việt - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp lại giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
16 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
17 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
19 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước Thủ tục hành chính cấp độ 4
20 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính cấp độ 4
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh
STT Tên Mức độ
1 Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.
STT Tên Mức độ
1 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Đăng ký lại mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
10 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
12 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
13 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
17 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
18 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
19 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
20 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
21 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
22 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
23 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
24 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
25 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
26 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
27 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
28 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
29 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
30 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
31 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
32 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
33 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
34 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
35 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
36 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 4
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Thủ tục hành chính cấp độ 4
38 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 4
39 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 4
40 Đăng ký thêm con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
41 Đăng ký mẫu con dấu mới Thủ tục hành chính cấp độ 4
42 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 3
43 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
44 Đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 3
45 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 3
46 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 4
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
STT Tên Mức độ
1 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
8 NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
9 THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
10 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
11 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
12 CẤP ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
13 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
14 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
15 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan công an cấp xã.
Công an đơn vị, địa phương có người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
Công an đơn vị, địa phương có người bị thương
Công an xã, phường, thị trấn.
Công an xã, phường, thị trấn
STT Tên Mức độ
1 Thông báo số định danh cá nhân Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an xã
STT Tên Mức độ
1 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
Công an cấp xã.
STT Tên Mức độ
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã)
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã)
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã) Thủ tục hành chính cấp độ 4
4 Khai báo tạm vắng Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 Thông báo lưu trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 Xóa đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 Gia hạn tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 Đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
10 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
12 Tách hộ Thủ tục hành chính cấp độ 4
13 Xác nhận thông tin về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
Công an cấp xã
Công an cấp huyện
STT Tên Mức độ
1 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
5 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
8 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an các đơn vị, địa phương
Các đơn vị thuộc công an cấp Tỉnh