Danh sách 11 thủ tục hành chính
Cơ quan công an cấp xã.
Công an cấp xã.
STT Tên Mức độ
1 Khai báo tạm vắng Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Thông báo lưu trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Xóa đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
4 Gia hạn tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 Đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Tách hộ Thủ tục hành chính cấp độ 4
10 Xác nhận thông tin về cư trú Thủ tục hành chính cấp độ 4