Danh sách 16 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Công an xã, phường, thị trấn
STT Tên Mức độ
1 Thông báo số định danh cá nhân Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2