Danh sách 14 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2