Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN HẢI TRUNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa,
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh
(2018 - nay)

 

Đồng chí Đại tá Đào Đức Minh
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(2011 - nay)

 

Đồng chí Đại tá Khương Duy Oanh
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(2010 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
(2014 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá Lê Như Lập
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
(2015 - nay)

 

Đồng chí Đại tá Lê Văn Cửu
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
(2018 - nay)

 

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Phê
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
(2018 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá Phan Thị Hường
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(2018 - nay)