Danh sách 5 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.
STT Tên Mức độ
1 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Đăng ký lại mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Đăng ký thêm con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Đăng ký mẫu con dấu mới Thủ tục hành chính cấp độ 4