Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 933 phát sóng ngày 03/02/2021