Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 923 phát sóng ngày 25/11/2020