Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 919 phát sóng ngày 28/10/2020