Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 917 phát sóng ngày 14/10/2020