Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 913 phát sóng ngày16/09/2020