Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 886 phát sóng ngày 11/03/2020