Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 885 phát sóng ngày 04/03/2020