Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 874 phát sóng ngày 18/12/2019