Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 871 phát sóng ngày 27/11/2019