Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 865 phát sóng ngày 16/04/2019