Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 863 phát sóng ngày 02/10/2019