Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 862 phát sóng ngày 25/09/2019