Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 861 phát sóng ngày 18/09/2019