Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 849 phát sóng ngày 26/06/2019