Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 848 phát sóng ngày 19/06/2019