Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 847 phát sóng ngày 12/06/2019