Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Ngày 2-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để cho ý kiến vào Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
Toàn cảnh hội nghị.

 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 5.690 đồng chí công an xã, thị trấn; thiếu 1.769 đồng chí so với khung số lượng tối đa. Trong nhiều năm qua, lực lượng này đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, lực lượng công an xã bán chuyên trách đang bộc lộ những hạn chế về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở đánh giá đặc điểm các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến tình hình an ninh, trật tự; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đề án đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025 bố trí công an chính quy tại các thị trấn và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 100% xã, hướng tiệm cận dần đến công an xã chính quy. Cụ thể, trong năm 2019, hoàn thành bố trí công an thị trấn chính quy như công an phường tại 28 thị trấn, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 39 xã mới thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và 57 xã phức tạp về an ninh, trật tự, cần bố trí ngay công an chính quy, đảm bảo ít nhất có 3-4 công an chính quy/1 xã. Kết thúc nhiệm kỳ 2020- 2025, bảo đảm 100% công an thị trấn chính quy như công an phường; 100% số xã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã (đảm bảo ít nhất có 3-4 công an chính quy/1 xã).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí cao với đề án, đồng thời thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan trong đề án, như: Cơ sở vật chất, tiêu chuẩn, chế độ chính sách; phương án bố trí công tác khác đối với các đồng chí hiện giữ chức vụ Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã… Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần tính toán hợp lý và làm rõ hơn một số vấn đề, như: trụ sở làm việc, số lượng biên chế, đặc biệt là phương án bố trí, sắp xếp các đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn là công chức cấp xã, Phó trưởng công an xã, thị trấn và công an viên bán chuyên trách. Cần xây dựng cụ thể lộ trình và phải phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là rất quan trọng, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Trong nhiều năm qua, lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; trực tiếp đấu tranh, phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, quản lý, giáo dục có hiệu quả các đối tượng và nâng cao năng lực thực hiện quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội ở cấp xã; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu việc thực hiện đề án phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp; việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã phải bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu chính trị của tỉnh và từng địa bàn cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an và có lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Phải đánh giá đúng thành tích, cống hiến của lực lượng công an xã, trên cơ sở đó bố trí sắp xếp cán bộ và có chế độ chính sách phù hợp sau khi lực lượng công an chính quy về nhận nhiệm vụ. Quá trình triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quá trình bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ công an xã hiện nay. Việc bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an và có chế độ chính sách phù hợp, từng bước bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, sinh hoạt để công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã trực tiếp cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong đề án và yêu cầu khi triển khai đề án phải làm tốt công tác tư tưởng cho lực lượng công an cấp xã hiện nay đang làm việc. Đồng thời, Công an tỉnh cần cân đối lại lực lượng cho phù hợp, việc bố trí công an chính quy về cơ sở phải thực sự là những cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tư chất đạo đức tốt và am hiểu địa bàn cơ sở. Về cơ sở vật chất, trước mắt tận dụng cơ sở vật chất có sẵn của các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố để cải tạo, sửa chữa. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cần có đề nghị với Bộ Công an và Trung ương nghiên cứu để các đồng chí Trưởng Công an xã đương nhiệm có đủ tiêu chuẩn được sắp xếp vào bộ máy của ngành công an, đồng thời nghiên cứu chế độ, chính sách đối với đội ngũ Công an xã hiện nay để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án.

Nguồn: Báo Thanh Hoá
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu