Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

   Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 31/5/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 204 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).

   1. Tuyến Quốc lộ 1: 33 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

89D-016.47

17/5/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-354.89

17/5/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36C-063.12

17/5/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36K-064.31

17/5/2024 11:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-478.02

17/5/2024 11:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

98A-671.13

18/5/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-461.58

18/5/2024 9:27

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

8

36A-423.69

18/5/2024 14:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-666.14

18/5/2024 15:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

98R-024.28

19/5/2024 9:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

30A-943.94

19/5/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36A-636.07

19/5/2024 10:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-877.82

19/5/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-253.84

20/5/2024 10:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36A-337.44

20/5/2024 15:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36A-226.19

21/5/2024 8:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36A-455.40

21/5/2024 10:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

36B3-536.59

21/5/2024 11:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36D-012.21

21/5/2024 13:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36A-922.63

21/5/2024 15:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36E-002.44

21/5/2024 16:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-616.11

22/5/2024 8:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-605.00

22/5/2024 8:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36K-066.83

22/5/2024 8:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-617.65

22/5/2024 8:53

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

26

36A-947.24

22/5/2024 9:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-671.66

26/5/2024 7:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-424.23

26/5/2024 7:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36C-241.23

26/5/2024 7:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36C-419.87

26/5/2024 7:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36C-471.21

26/5/2024 8:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36A-812.64

26/5/2024 9:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

35A-025.57

26/5/2024 9:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  

    2. Tuyến Quốc lộ 10: 40 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-510.38

17/5/2024 8:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-474.71

17/5/2024 8:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36C-122.58

17/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36A-536.34

17/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-951.85

17/5/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

29H-264.18

17/5/2024 10:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36H-046.78

17/5/2024 11:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-372.27

18/5/2024 8:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

29S-7027

18/5/2024 8:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36C-206.03

18/5/2024 8:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36A-176.12

18/5/2024 9:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36A-976.69

18/5/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-857.63

18/5/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36C-468.75

18/5/2024 11:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

36A-717.61

21/5/2024 9:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36F-009.11

21/5/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

36C-012.53

21/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-303.56

21/5/2024 10:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36C-441.75

21/5/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-980.77

27/5/2024 9:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36K-068.01

27/5/2024 9:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-342.46

27/5/2024 9:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36C-230.88

27/5/2024 10:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36A-456.66

27/5/2024 10:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-705.10

29/5/2024 8:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

36C-183.52

29/5/2024 8:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-668.19

29/5/2024 8:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

36A-729.09

29/5/2024 8:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

18A-317.93

29/5/2024 9:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36A-882.80

29/5/2024 9:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

37C-338.04

29/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36A-235.36

29/5/2024 9:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

36A-773.61

29/5/2024 10:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

18C-133.38

31/5/2024 9:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-546.76

31/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36K-026.43

31/5/2024 9:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36C-313.68

31/5/2024 9:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36A-528.78

31/5/2024 10:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

36A-780.39

31/5/2024 10:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

36C-260.27

31/5/2024 10:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

     

   4. Quốc lộ 47: 12 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-492.35

29/5/2024 12:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

30H-905.38

29/5/2024 12:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36A-493.25

29/5/2024 12:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36K-075.48

29/5/2024 12:15

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

5

17C-105.02

29/5/2024 12:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36A-945.12

29/5/2024 12:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

30E-484.64

30/5/2024 11:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-540.54

30/5/2024 11:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

35A-001.31

30/5/2024 11:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

29A-760.76

30/5/2024 11:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

37C-082.61

30/5/2024 12:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

27A-083.31

30/5/2024 12:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

   5. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 49 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-204.79

28/5/2024 8:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36C-397.48

28/5/2024 8:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-742.46

28/5/2024 9:05

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

4

36A-134.50

28/5/2024 9:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-800.24

28/5/2024 9:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36A-198.16

28/5/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-515.42

28/5/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-341.06

28/5/2024 9:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-352.16

28/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36R-032.60

28/5/2024 9:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-082.02

28/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

20A-174.27

28/5/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36C-476.97

28/5/2024 9:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-813.77

28/5/2024 9:48

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

15

36A-960.72

28/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36A-945.12

28/5/2024 9:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

36C-136.39

28/5/2024 9:57

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18

36H-043.07

28/5/2024 9:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

29A-960.46

28/5/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-484.38

28/5/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36A-276.67

28/5/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-469.87

28/5/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-912.35

28/5/2024 10:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36A-242.44

28/5/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

36A-247.09

28/5/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

30G-232.29

28/5/2024 10:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

36A-677.57

29/5/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

99D-010.57

29/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36A-882.40

29/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36A-669.72

29/5/2024 9:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36A-909.16

29/5/2024 10:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

29H-534.87

29/5/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

29H-210.71

29/5/2024 10:22

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

34

36A-150.03

29/5/2024 10:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36K-006.41

29/5/2024 10:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

30K-199.66

29/5/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36A-527.25

29/5/2024 10:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

36K-030.70

29/5/2024 10:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-694.62

29/5/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

29A-785.78

30/5/2024 8:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36A-414.29

30/5/2024 8:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36L-9525

30/5/2024 8:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36H-004.73

30/5/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36A-900.41

30/5/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

36A-541.47

30/5/2024 8:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36A-916.96

30/5/2024 9:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-402.74

30/5/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

48

36C-397.75

30/5/2024 9:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49

37A-554.38

30/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

 

   6. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 70 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-207.66

16/5/2024 9:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-902.67

16/5/2024 9:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

48B1-396.60

16/5/2024 9:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36H1-083.59

16/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36D1-734.51

16/5/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36C-421.42

16/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

27A-058.15

17/5/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

27C-034.56

17/5/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

30L-259.40

17/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

30H-157.72

17/5/2024 10:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

90A-142.83

21/5/2024 8:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36C-360.76

21/5/2024 8:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36K5-124.56

21/5/2024 9:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

90B3-150.97

21/5/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

15K-123.09

21/5/2024 9:42

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

16

36B8-432.10

21/5/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

30K-477.89

21/5/2024 9:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36H-043.06

21/5/2024 10:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36C-314.86

21/5/2024 11:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-334.69

21/5/2024 12:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-654.95

21/5/2024 12:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-890.39

22/5/2024 8:34

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

23

36A-750.30

22/5/2024 9:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36K-137.94

22/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

30G-059.63

22/5/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

72C1-255.76

22/5/2024 9:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36C-280.96

22/5/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

29C-893.86

22/5/2024 10:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36AX-013.32

22/5/2024 11:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

30E-618.26

22/5/2024 11:19

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

31

36A-223.79

22/5/2024 11:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36A-968.50

22/5/2024 11:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

20C-133.22

22/5/2024 11:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

36K5-263.38

22/5/2024 11:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

37C1-202.39

23/5/2024 8:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

36B2-987.78

23/5/2024 8:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

29H-738.06

23/5/2024 8:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36A-274.55

23/5/2024 8:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36D1-571.02

23/5/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

26H-003.06

23/5/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

29K-123.83

23/5/2024 10:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

29A-809.18

23/5/2024 10:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36C-258.54

23/5/2024 11:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

34A-438.74

23/5/2024 11:18

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

45

19A-544.32

23/5/2024 11:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46

36A-989.74

23/5/2024 12:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47

36A-879.64

27/5/2024 8:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36A-721.27

27/5/2024 9:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49

36R-032.62

27/5/2024 11:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

37R-031.75

28/5/2024 10:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

36A-835.40

28/5/2024 11:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36K5-182.88

28/5/2024 12:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36A-578.32

30/5/2024 8:08

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

54

30G-932.86

30/5/2024 8:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

38A-540.42

30/5/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

36C-350.48

30/5/2024 9:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

57

36E1-201.90

30/5/2024 9:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

26C-120.59

30/5/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

36A-678.54

30/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

36K5-225.69

30/5/2024 9:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

36K5-373.02

30/5/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36K-028.07

30/5/2024 9:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

36A-744.23

30/5/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

63B7-438.79

30/5/2024 10:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65

36AB-274.21

30/5/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

36K5-188.42

30/5/2024 10:54

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

67

36A-764.03

30/5/2024 10:56

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

68

36L1-026.01

30/5/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69

36C-347.96

30/5/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

70

36K5-376.06

30/5/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn không trực tiếp đến được, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết.

   Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

   Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông./.

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu