Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

   Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 15/5/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 274 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).

   1. Tuyến Quốc lộ 1: 58 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

                                   Hành vi vi phạm

1

29H-662.38

26/4/2024 11:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-802.45

26/4/2024 15:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-595.83

27/4/2024 8:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36A-189.13

27/4/2024 8:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-216.88

27/4/2024 8:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36A-594.52

27/4/2024 8:58

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

7

36K-092.49

27/4/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

37K-079.60

28/4/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

35A-232.68

28/4/2024 10:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

30K-041.55

28/4/2024 10:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36A-877.61

29/4/2024 9:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-452.58

29/4/2024 9:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-777.01

29/4/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36A-083.75

29/4/2024 14:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36E-010.28

29/4/2024 15:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36A-530.55

29/4/2024 16:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

30E-589.62

30/4/2024 10:53

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18

35A-362.33

30/4/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36A-980.06

30/4/2024 14:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36A-563.09

30/4/2024 14:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36A-441.91

30/4/2024 15:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-137.49

30/4/2024 16:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

30A-193.51

30/4/2024 16:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

15K-175.59

1/5/2024 9:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-962.75

1/5/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

49C-241.61

1/5/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36A-602.62

1/5/2024 10:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

89A-046.33

2/5/2024 9:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36A-675.59

4/5/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36A-757.85

4/5/2024 10:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

30F-794.90

4/5/2024 10:32

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

32

36A-159.54

4/5/2024 10:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

35LD-001.14

4/5/2024 10:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

36A-182.56

6/5/2024 9:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-827.61

6/5/2024 9:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

30E-618.26

6/5/2024 9:23

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37

36N-3789

7/5/2024 8:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

36A-870.33

7/5/2024 9:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

36A-756.13

8/5/2024 7:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

36A-637.24

8/5/2024 7:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36A-378.31

8/5/2024 7:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36D-006.87

8/5/2024 16:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

36A-367.33

8/5/2024 16:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

36A-863.60

9/5/2024 15:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36K-030.51

9/5/2024 16:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36K-141.93

9/5/2024 16:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-789.41

10/5/2024 15:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36A-012.14

12/5/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49

36A-477.71

12/5/2024 10:23

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

50

30H-798.36

12/5/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51

36C-411.72

15/5/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

14A-586.94

15/5/2024 8:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

30K-059.24

15/5/2024 10:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

36C-289.87

15/5/2024 10:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

29D-060.35

15/5/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36K-037.75

15/5/2024 11:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-478.02

15/5/2024 11:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-957.22

15/5/2024 11:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

    2. Tuyến Quốc lộ 10: 60 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-131.66

26/4/2024 11:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-980.73

29/4/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-253.98

29/4/2024 10:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

38C-111.28

29/4/2024 10:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-126.40

29/4/2024 10:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36A-292.69

4/5/2024 10:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

30G-339.15

4/5/2024 10:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-539.05

4/5/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-653.13

9/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

15A-216.77

9/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36C-037.81

9/5/2024 10:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

36C-364.83

9/5/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36A-981.10

9/5/2024 11:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-489.79

9/5/2024 11:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

29D-035.13

9/5/2024 11:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36H-050.02

9/5/2024 12:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36C-228.09

9/5/2024 12:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

36A-975.82

9/5/2024 12:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

29D-009.10

9/5/2024 12:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36A-980.06

9/5/2024 12:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36C-355.95

10/5/2024 9:21

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36A-786.93

10/5/2024 10:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

30A-054.25

10/5/2024 10:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36A-458.48

10/5/2024 10:41

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

25

36B-026.13

10/5/2024 10:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

36A-733.42

10/5/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

36H-038.94

10/5/2024 11:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36A-428.14

10/5/2024 11:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36C-402.52

10/5/2024 11:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36A-976.95

11/5/2024 9:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36C-194.90

11/5/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

30K-587.62

11/5/2024 10:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

36A-137.97

11/5/2024 10:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

29A-463.68

11/5/2024 10:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-912.19

11/5/2024 10:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36C-352.57

11/5/2024 10:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

36A-697.74

11/5/2024 11:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

36A-550.06

11/5/2024 11:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-493.72

11/5/2024 11:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

29H-221.77

11/5/2024 11:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36K-036.78

11/5/2024 12:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

30E-581.80

13/5/2024 8:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

36K-044.82

13/5/2024 9:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

36A-276.60

13/5/2024 10:00

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

37C-421.91

13/5/2024 10:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36C-176.62

13/5/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-176.12

14/5/2024 7:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36A-908.51

14/5/2024 8:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36A-977.89

14/5/2024 8:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

36K-082.43

14/5/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

36A-430.00

14/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36K-068.97

14/5/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

36A-539.42

14/5/2024 10:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54

36A-641.95

14/5/2024 10:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

36C-417.13

15/5/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

36A-661.81

15/5/2024 9:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-804.95

15/5/2024 9:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36A-987.15

15/5/2024 9:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

36A-712.20

15/5/2024 10:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

36A-896.66

15/5/2024 10:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

  

   3. Quốc lộ 45: 04 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-436.70

26/4/2024 8:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36C-322.64

26/4/2024 8:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

15C-202.79

26/4/2024 8:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

29H-591.79

26/4/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

   4. Quốc lộ 47: 07 Phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-296.27

14/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

99H-016.46

14/5/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36A-817.19

14/5/2024 9:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36C-316.67

14/5/2024 10:17

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36C-389.06

14/5/2024 10:34

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36A-791.30

14/5/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

37A-788.48

14/5/2024 10:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

  5. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 14 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36A-458.59

14/5/2024 8:34

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

2

36A-999.49

15/5/2024 8:27

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

30K-199.66

15/5/2024 8:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36C-354.84

15/5/2024 8:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36A-706.83

15/5/2024 8:36

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

6

36C-295.50

15/5/2024 8:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36A-721.74

15/5/2024 8:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36A-456.17

15/5/2024 8:48

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

37C-247.95

15/5/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36C-256.89

15/5/2024 9:07

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36A-766.91

15/5/2024 9:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

30A-781.29

15/5/2024 9:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-006.35

15/5/2024 9:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36C-429.09

15/5/2024 9:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

 

   6. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 131 phương tiện

STT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36B5-249.32

26/4/2024 8:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

37TA- 022.68

26/4/2024 10:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

30L-201.76

26/4/2024 10:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

36A-387.31

26/4/2024 10:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36AG-004.09

26/4/2024 11:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

37A-018.63

27/4/2024 9:28

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

7

36K5-375.23

29/4/2024 9:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

36B1-656.08

29/4/2024 9:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36K5-205.89

29/4/2024 9:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36B6-481.60

29/4/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36D1-450.88

29/4/2024 9:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12

98B3-746.20

29/4/2024 9:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36K5-357.53

29/4/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

30K-662.53

29/4/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

99A-257.49

29/4/2024 9:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

30K-664.27

29/4/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

12E-000.41

29/4/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

36A-884.30

29/4/2024 10:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36D1-600.05

29/4/2024 10:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

19G1-546.68

29/4/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36B3-850.51

29/4/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22

36E1-179.76

29/4/2024 10:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

36A-853.36

29/4/2024 10:31

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36K-050.63

29/4/2024 11:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

29A-793.58

29/4/2024 11:24

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

26

36F-001.77

29/4/2024 11:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

34C1-247.03

30/4/2024 9:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36D1-559.42

30/4/2024 10:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

36B8-387.62

30/4/2024 10:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

88A-565.26

30/4/2024 10:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

36A-312.10

30/4/2024 10:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

29H-851.48

30/4/2024 11:03

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

36A-943.72

30/4/2024 11:16

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

30A-680.00

30/4/2024 11:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

36A-209.70

30/4/2024 11:18

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-955.09

30/4/2024 11:25

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

36A-599.17

30/4/2024 11:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

30F-347.72

30/4/2024 11:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

37G1-656.65

1/5/2024 8:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

29Y3-746.11

1/5/2024 8:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

36C-360.95

1/5/2024 8:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

37H1-457.84

1/5/2024 8:57

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43

36D1-666.22

1/5/2024 9:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

37X6-0780

1/5/2024 9:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

88K-1512

1/5/2024 9:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46

37G1-196.43

1/5/2024 9:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

37N1-497.82

1/5/2024 9:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36AY-020.53

1/5/2024 9:26

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36C-346.37

1/5/2024 9:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50

36B8-271.71

1/5/2024 9:30

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

36A-679.73

1/5/2024 9:31

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

52

37G1-171.74

1/5/2024 9:32

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

51K-799.23

1/5/2024 9:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54

36D1-727.36

1/5/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55

37D1-210.82

1/5/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

37D1-191.72

1/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

89A-325.64

1/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36K3-155.74

1/5/2024 9:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59

36K-008.28

1/5/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

36K5-162.00

3/5/2024 11:20

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

36C-409.50

6/5/2024 8:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

62

36A-387.07

6/5/2024 8:54

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

36A-751.46

6/5/2024 8:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

37C-471.58

6/5/2024 9:08

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65

18A-327.72

6/5/2024 9:15

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66

36A-813.30

6/5/2024 9:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67

36D1-761.46

6/5/2024 10:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68

36B5-920.48

6/5/2024 11:09

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69

36K5-398.93

6/5/2024 11:10

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70

36B-012.36

6/5/2024 11:13

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

35C-130.99

6/5/2024 11:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

72

36B8-754.87

6/5/2024 11:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

36L1-243.01

6/5/2024 11:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74

36D1-687.25

6/5/2024 11:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

75

36L1-200.65

6/5/2024 11:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76

36A-824.22

6/5/2024 11:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

77

36A-624.45

7/5/2024 7:19

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78

36C-384.08

7/5/2024 9:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

79

37C-165.90

7/5/2024 10:05

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80

89A-028.42

7/5/2024 10:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

36K5-203.92

7/5/2024 10:44

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

82

36B5-057.07

7/5/2024 10:54

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

83

49F1-026.78

7/5/2024 10:55

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84

36L1-240.97

7/5/2024 11:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85

37D-006.12

7/5/2024 11:22

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36M1-055.76

7/5/2024 11:28

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

87

28C-084.10

7/5/2024 11:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88

36K-138.17

7/5/2024 11:43

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89

28A-200.78

7/5/2024 11:45

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90

36L1-266.89

7/5/2024 11:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

91

51A-549.73

7/5/2024 11:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92

36D1-661.94

8/5/2024 7:47

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93

36K-042.27

8/5/2024 7:50

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94

37A-307.12

8/5/2024 7:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95

36L5-1380

8/5/2024 9:11

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

96

36D1-810.10

8/5/2024 9:24

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97

36A-569.53

9/5/2024 8:50

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

98

36K3-167.99

13/5/2024 10:02

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99

29B-203.91

13/5/2024 10:33

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

100

36A-985.35

13/5/2024 10:37

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101

19A-293.30

13/5/2024 10:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102

36B5-406.18

13/5/2024 10:39

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103

36B8-008.60

13/5/2024 11:29

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

104

47A-307.62

14/5/2024 9:35

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

105

28C-111.31

14/5/2024 9:40

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

106

36AU-017.13

14/5/2024 9:46

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

107

36K3-17741

14/5/2024 10:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

108

36B4-708.87

14/5/2024 10:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

109

36A-414.88

14/5/2024 11:25

Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

110

36K5-339.19

14/5/2024 11:49

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111

36M1-241.98

14/5/2024 11:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

112

89A-108.36

14/5/2024 11:53

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

89A-277.65

15/5/2024 9:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114

36A-674.23

15/5/2024 9:23

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115

36C-406.73

15/5/2024 9:36

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116

36K5-275.97

15/5/2024 9:38

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

117

30K-642.85

15/5/2024 9:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118

88A-643.41

15/5/2024 10:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119

36A-906.92

15/5/2024 10:14

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120

36C-419.68

15/5/2024 11:06

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

121

29H-693.06

15/5/2024 11:21

Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

122

36A-164.14

15/5/2024 11:52

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

123

36LD-003.80

15/5/2024 14:51

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124

36B1-244.89

15/5/2024 14:56

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

125

36B6-595.96

15/5/2024 14:58

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

126

30G-739.75

15/5/2024 14:59

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

127

60K-275.13

15/5/2024 15:01

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

128

36H1-108.92

15/5/2024 15:41

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

129

36A-649.25

15/5/2024 15:42

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

130

36K5-373.90

15/5/2024 16:04

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

131

37K-046.94

15/5/2024 16:12

Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn không trực tiếp đến được, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết.

   Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

   Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông./.

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu