Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, xây dựng Thanh Hóa thành “vùng xanh” bền vững của đất nước

 

Vào những ngày thu lịch sử cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trở thành “một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”[1], đưa “Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ý nghĩa của cuộc Cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Đó là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến thối nát trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á”[2]. Thắng lợi vĩ đại đó, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02-9-1945 đã làm thay đổi số phận đất nước ta từ nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập; Nhân dân ta từ kiếp sống nô lệ, tủi nhục, lầm than, trong cảnh “Non sông thẹn với nước nhà, Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu”[3], trở thành chủ nhân thật sự của đất nước, được làm chủ vận mệnh của mình.

Trong dòng chảy truyền thống, hào khí anh hùng của đất nước những ngày thu lịch sử năm 1945, đồng bào, chiến sĩ Thanh Hóa đã đóng góp một phần rất quan trọng. Nắm bắt thời cơ cách mạng đến; ngày 24-7-1945, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo giành chính quyền thắng lợi tại huyện Hoằng Hóa - và Hoằng Hóa trở thành một trong những huyện đầu tiên của cả nước giành được chính quyền trước ngày tổng khởi nghĩa. Sự kiện này đã gây tiếng vang và tạo thanh thế rất lớn, đẩy nhanh cao trào cách mạng tiến đến giành chính quyền thắng lợi trong toàn tỉnh. Ngày 23-8-1945, tại thị xã Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa ra mắt Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Lê Tất Đắc tuyên bố xóa bỏ chính quyền phong kiến thực dân và thành lập chính quyền cách mạng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa nhanh chóng giành thắng lợi đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất được các thế hệ ông cha hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Thời gian càng lùi xa, giá trị, ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự kiện Ngày Độc lập (02-9-1945) càng nổi bật và để lại những bài học vô giá đối với cách mạng Việt Nam.

Trước hết, đó là bài học về “lấy dân làm gốc”, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là một trong những nhân tố cơ bản nhất làm nên thắng lợi của cách mạng. Có thể khẳng định rằng, sức mạnh vô tận của Nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, đó là bài học về sự linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, biến nguy thành cơ và giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn, các mối quan hệ trong xã hội. Trong quá trình lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành và giữ chính quyền, Đảng ta đã linh hoạt trong giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ, giữa chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó xác định đặt nhiệm vụ giành độc lập dân tộc lên hàng đầu, nhiệm vụ đấu tranh giai cấp thực hiện từng bước, thích hợp với tiến trình giải phóng dân tộc, với phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Thứ ba, đó là bài học về phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng trong nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, với phương châm “dựa vào sức mình là chính” và “chỉ có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi”[4].

Thứ tư, đó là bài học về công tác cán bộ, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong ngục tù đế quốc, trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản, giữ vững ngọn lửa cách mạng, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện các chủ trương lãnh đạo của Đảng và vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc đấu tranh giành, giữ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1946); Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh huy động tối đa sức người, sức của, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, các cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và giành nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thanh Hóa. Đi lên từ muôn vàn gian khó; đến nay, Thanh Hóa đã và đang vững chắc, cùng con tàu cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả, giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế đất nước to lớn như ngày nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống “Thanh Hóa anh hùng và dòng sông Mã mến yêu”; từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19; Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ các biện pháp để vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Mặc dù là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan rất cao; song, chúng ta đã phát huy có hiệu quả bài học “lấy dân làm gốc, lấy gia đình làm trung tâm”, phát huy vai trò của các lực lượng tuyến đầu, như: Y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là các tổ giám sát cộng đồng, tổ an toàn COVID trong công tác phòng, chống dịch, với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch” và tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt; các ca bệnh xâm nhập đều được giám sát, phát hiện sớm, chạy đua với thời gian, xử lý triệt để ngay từ đầu, hạn chế tối đa các trường hợp F1, F2, không để lây lan ra diện rộng, bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng cho Nhân dân.

 

Thấm nhuần quan điểm “Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”; trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa tích cực, chủ động phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó luôn xác định bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và công tác phòng, chống dịch phải đi trước và cao hơn tình hình thực tế một bước. Chủ động sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; coi trọng nhận diện từ xa, từ sớm, từ cơ sở để chỉ đạo triển khai các biện pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm từng địa phương an toàn, để toàn tỉnh an toàn. Quá trình áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt trong tất cả các khâu, trên mọi lĩnh vực, ở mọi địa bàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phát huy tinh thần “tự lực, tự cường”, chúng ta không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, mà còn kịp thời ủng hộ, chia sẻ nhân lực y tế, hỗ trợ kinh phí và các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh anh, em chống dịch.

Trong muôn vàn khó khăn, thử thách, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng sẻ chia để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được phát huy cao độ; nhiều cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là các tổ giám sát cộng đồng ngày đêm lăn lộn với công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, luôn thể hiện trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, giúp cho các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra an toàn trong điều kiện có thể. Với sự “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức” của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh ta vẫn có bước phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,66%; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng cao so với cùng kỳ, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ; giá trị xuất khẩu; thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công… Văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Sau một thời gian dài kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; từ ngày 24-8-2021, tại Thanh Hóa đã xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng ở xã Tế Nông, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống) và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (thành phố Thanh Hóa); đặc biệt ổ dịch ở thị trấn Nông Cống và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực là ổ dịch lớn, phức tạp. Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo tỉnh; sự chủ động, tích cực, nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng và các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân; với phương châm thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp, cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, không để dịch lây lan ra diện rộng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai tích cực, đồng bộ và rất khẩn trương. Các ca nhiễm COVID-19 được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra dịch tễ các ca bệnh, thần tốc truy vết đối với các trường hợp có tiếp xúc gần và yêu cầu Nhân dân chủ động khai báo y tế, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm. Từ thực tế tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Nông Cống và một số địa bàn của huyện Như Thanh; quyết định bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch cao hơn Chỉ thị 16 đối với thị trấn Nông Cống, các xã Hoàng Giang, Tế Nông và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; đồng thời, áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số địa bàn nhằm thắt chặt công tác phòng, chống dịch ở 3 cấp theo hướng xác định và mở rộng “Vùng xanh”, khoanh chặt, thu hẹp “Vùng đỏ” lập vành đai bảo vệ “Vùng xanh” từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện. Đến nay, dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh và các vùng có dịch vẫn đang được kiểm soát tốt.

Trong cuộc chiến không tiếng súng, nhưng đầy cam go và thử thách này, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả nhất, như Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Chúng ta phải khắc phục bằng được tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời phải bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo, không hoang mang, dao động, chần chừ, do dự, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh trong xử lý các tình huống dịch bệnh, làm việc gì phải dứt điểm việc đó. Tăng cường và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn; thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế), các biện pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc xin và công nghệ thông tin. Kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực yếu kém, nhụt chí, bàn lùi, thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm trong công việc và xử lý nghiêm những trường hợp chống đối, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, là lá chắn thép”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài” trên trận tuyến chống dịch; hơn bao giờ hết, mỗi người dân trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; không đi, không đến vùng có dịch, không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; thực hiện tốt thông điệp “Ai ở đâu ở yên đó” đối với những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội; tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ công tác phòng, chống dịch để mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh là những pháo đài vững chắc mà dịch bệnh COVID-19 không thể xâm nhập.

Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, làm “mát dạ ông cha nghìn thuở trước/Cho đời hai tiếng mới quang vinh”. Tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được, vận dụng nhuần nhuyễn bài học kinh nghiệm quý báu mà ông cha ta đã để lại; tin tưởng rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện thật tốt phương châm “hai chống, ba xây”[5], tiếp tục giữ vững những thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, để Thanh Hóa mãi mãi là tỉnh an toàn, “vùng xanh” bền vững của đất nước./.

 

------------------------------------------------------------------

[1], [2] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 4, tr.544; tập 6, tr.160.

[3] Phan Bội Châu, Á TẾ Á CA- (Bài ca thức tỉnh quốc dân).

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 7, trang 427.

[5] “Hai chống” là “Chống tư tưởng chủ quan, lơ là, thỏa mãn và chống xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào cộng đồng”;

“Ba xây” là “Xây dựng kế hoạch cho tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn để không bị động; xây dựng kế hoạch để không khủng hoảng về an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động Nhân dân thích ứng với những biến đổi của tình hình dịch bệnh trong tình hình mới”.

Tác giả: Theo BaoThanhHoa.vn
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/phat-huy-tinh-than-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-mung-2-9-quyet-tam-thuc-hien-thanh-cong-muc-tieu-kep-xay-dung-thanh-hoa-thanh-vung-xanh-ben-vung-cua-dat-nuoc/143045.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu